.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ทำบุญถวายสังฆทาน.:.
นายอภิมุข วิชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนำคณะและบุคลากร สพป.อบ.3 ทำบุญถวายสังฆทานและมีผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยชาวบ้านร่วมทำบุญ ที่วัดดอนเป็ด อำเภอตาลสุม วันท่ี 16 กันยายน 2557 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาช่วงเข้าพรรษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว