.:.อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้เครื่องแท็บเล็ต เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 “เพื่อการปรองดองสมานฉันท์” รุ่นที่ 1.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้เครื่องแท็บเล็ต เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 “เพื่อการปรองดองสมานฉันท์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสวนริมเขื่อนรีสอร์ท อ.สิรินธร โดยมีครูอำเภอพิบูลมังสาหาร เข้ารับการอบรมจำนวน 161 คน จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว