.:.โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีการประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค (ภาคสงฆ์ที่ 10) ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ นครพนม และอำนาจเจริญ ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ หอประชมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งเป็นโครงการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิพุทธวจนจัดทำขึ้นเพื่อใช้คำสอนของพระพุทธเจ้า หรือ "พระสูตร"เป็นเสาหลักของจิตใจ ให้เยาวชนได้ยึดมั่นในการทำความดี สร้างเสริมสติปัญญาความเข็มแข็งทางด้านจิตใจให้มีสมาธิ ที่สอดคล้องกับนโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)