.:.เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 60 พรรษา โครงการ ๑ แสนครูดีศรีสยาม .:.
งานประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ รางวัล ๑ แสนครูดีศรีสยาม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาส ศุภฤกษ์มหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนม์พรรษา ๖๐ (๒ เมษายน ๒๕๕๗) คณะกรรมการได้จัดงานประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล ๑ แสนครูดีศรีสยาม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ๖๐ พรรษา เกิดจากความร่วมมือชอง กลุ่มศิลปินรักชาติ ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน และหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์พัฒนาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง ถวายเป็นพระราชกุศลในวาระมหามงคลนี้ เพื่อเป็นผลงานเกียรติประวัติแห่งวงศ์ตระกูลสืบไป ในการนี้มีข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ เข้ารับรางวัลด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)