.:. การประชุมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ บุคลาการทางการศึกษา จัดการประชุมโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการนี้ ได้เชิญคณะวิทยากร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม นายเกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นางสาวเรไร แย้มสะอาด นักวิชาการอาวุโสระดับสูง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้เข้าอบรมผู้บริหารและข้าราชการครูทุกคนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)