.:.ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ประธานพิธีงานมุทิตาจิต ดร.สิริพร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมขนบ้านระเว.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีงานมุทิตาจิต ดร.สิริพร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเววันที่่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านระเวนายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมชำนาญการ ภาพ / ข่าว