.:.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ/กิจกรรมการประกวด ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 โดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถเชิงทักษะทางวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทักษะทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฎแก่สาธารณชน และเพื่อคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร ไปประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)