.:.การอบรมครุสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยมีท่านดร.ทองใบ ทองมากผูัอำนวยการศูนย์ภาษา เป็นวิทยากร รุ่นท่ี 1 วันท่ี 20 -23 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว