.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารและผู้แทนสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2557.:.
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดฯ ครั้งที่ 10/2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อหารือและรับทราบแนวปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) การประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกันนานาชาติ (PISA) เป็นระยะเร่งด่วนและรับทราบทุกโรงเรียน (มณัญญา สิทธิสา นัประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)