.:.การอบรมครูสอนวิชาหน้าท่ีพลเมือง .:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานอบรมครูผู้สอนวิชาหน่าท่ีพลเมือง วันท่ี 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว