.:.ประชุมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่สอนทางไกลผ่านดาวเทียม.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนท่ีสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม วันท่ี 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว