.:.โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"จังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมงาน Big Cleaning Day จังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการ "เมื่องสะอาด คนในชาติมีสุข" จังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดทุกภาคส่วน ในการรณรงค์การกำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)