.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน พร้อมให้นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพและโปร่งใส และชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรฺียนเอกชนใน สพป.อุบลราชธานีเขต3 เมื่อวันที่ 7 พฤษศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 และ นายธนภณ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ที่รับผิดชอบกลุ่มเอกชน นางเนาวเรศ กอคูณ ผอ.กลุ่มเอกชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชุาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)