.:.การลงนามในสัญญาการแสดงกายกรรมการกุศลระดับโลก.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ลงนามสัญญาการแสดงกายกรรมการกุศลระดับโลก กับคุณพิมพ์นิภา นิรมลพิศาล พร้อมด้วยนายจิตติ เสือสา นายยุทธการ ศิริเวชมงคล นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์รองผอ.สพป.อบ.3 และเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับคณะ วันท่ี 11 พ.ย.57 ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /ข่าว