.:.สพป.อบ.3 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ .:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2557 พร้อมด้วย นายอภินันท์ บุญรอด นายอภิสิทธิ์ บุญยา นายวิทยา สุดดี นายธนาดุลย์แสนทวีสุข รองผอ.สพป.อบ.3 นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 บริเวณ พุทธสถาน สพป. อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ฃำนาญการ ภาพ/ข่าว