.:.การเตรียมการรับเสด็จฯ.:.
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ในช่วงเวลาบ่าย และจะประทับแรม ณ ตำหนักเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดจึงได้ตรวจการเตรียมการรับเสด็จที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3(มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)