.:.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน จุดที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี .:.
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ร่วมกับ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน" จุดที่ 5 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 60 โรงเรียน, ผอ.สพม. สพป. และคณะที่เข้าสัมมนา คณะละ 5 คน และ บุคลากรภายนอกภาคการศึกษา จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)