.:.การสนทนา"การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน".:.
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 รศ.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อการปลดล็อคอุปสรรคของการปฏิรูปการเรียนรู้ โดย นายสุรพล ธรรมร่มดี รองอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ พร้อมคณะวิทยากร ได้ร่วมวงสนทนาถึงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และคณะผู้เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่มย่อยสนทนาเรื่องกรณีตัวอย่างความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการเรียนของเด็กเป็นรายบุคคล ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มณัญญา ภาพ/ข่าว)