.:.การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ผอ.สพม.สพป.และผู้บริหารสถานศึกษา.:.
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการ จาก สพม.สพป.และผู้บริหารสถานศึกษา จาก สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้แบ่งกลุ่มย่อยแต่ละเขต เขียนแผนปฏิบัติการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนใน 6 เดือนข้างหน้า การเขียนแผนระบุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน การสังเกตการณ์ในชั้นเรียน และการใ้ช้ระบบ AAR ปรึกษาหารือ การติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน" ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้กล่าวรายงานกับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาพิเศษคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีปิดการสัมมนาในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)