.:.เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.:.
นายธนภณ พันธ์ศรี และ นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนโหง่นขาม อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 5-ุ6 มกราคม 2558 และจะเสด็จไปโรงเรียนบ้านโหง่นขาม สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชดำริของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)