[ ]
.:.โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2560.:.
โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาส สตมวาร (100 วัน)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน.:.
คณะครูโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไชยมงคล และ วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.:.
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผอ.ธงชัย กรินรักษ์พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกคน ร่วมทำบุญตั้งโรงทาน นำลูกๆ นักเรียนมาแสดงโปงลางและร่วมทำบุญมหาสังฆทาน ที่วัดสระปทุม บ้านโนนหนองบัว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (ผาแต้ม) สพป.อบ.3.:.
นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (ผาแต้ม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ในระดับกลุ่มสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 27 และ 29 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจุการ.:.
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ชนะภัย ศึกษานิเทศชำนาญพิเศษ ได้มาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2/2559
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.รับทุนเพื่อการศึกษา .:.
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่่านมา โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา จากโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิด ” เหรียญทอง 3 พีวี 14 บริษัท เอไอเอ จำกัด ครั้งที่ 1โดยคณะครู นักเรียน ชุมชน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการนำของท่าน ดร.สังวาลย์ ประพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่น ต้อนรับทีมงานคุณ มารุต ลิ้มพัฒนะ หัวหน้าทีมงานและคณะฯ โดยการประสานงาน จาก คุณประยูร เชื้อแก้ว ประธานโครงการฯ ได้รวบรวมมูลค่าครั้งนี้ 83,300 บาท โดยมีทีมงานที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬา และชุดการเรียน มูลค่า 5,000 บาท ,คุณเพ็ญสุข สุขสาคร สนับสนุนการศึกษา โครงการฯ “สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 1 ” มูลค่า 5,000 บาท , สโมสรพาวเวอร์ แคมป์ สนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการฯ มูลค่า 3,000 บาท โดยจัดมอบทุนเพื่อการศึกษา นักเรียนเรียนดี 12 ทุน,นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์12 ทุน , นักเรียนผู้มีจิตอาสา เสียสละ 6 ทุน , นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชนะเลิศ การวาดภาพ ในระดับ ป.1-3 ในหัวหัว “ตัวขึ้นมาหนูอยากเป็นอะไร และระดับ ป.4 -6 ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อเดียวกันจำนวน 6 ทุนๆละ 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น36ทุน นักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ต่างปลื้มปิติ ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับทุน ยังได้รับของขวัญของรางวัลมากมายทุกคน โครงการนี้ ได้สอนให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น และสร้างขวัญกำลังใจ ให้ดำเนินชีวิตก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ให้มีีจุดหมาย ( รายงานข่าว น.ส.จีระนันท์ กอกษัตริย์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กล่าวคำปญิญาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:..:.สำนักงานเขตพื้นท่ี่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic.:..:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3o นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:. โรงเรียนบ้านบากชุม.:.
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร สพป.อบ.3 นำโดย นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากชุม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ประจำปี 2559 นอกจากนั้นมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อแม่ การแสดงของนักเรียนอย่างมากมาย
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก.:.
นายอดุลย์ เศษสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมจามจุรี โดยมีผู้ปกครองนักเรียนได้มาร่วมกิจกรรมวันสำคัญนี้อย่างมากมาย มีการประกวดแม่ดีเด่น ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลงและทางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้มอบพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับผู้ปกครองทุกคนที่มาในงาน เพื่อนำกลับไปปลููกที่บ้านต่อไป นายอุุทัย พละศักดิ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3 ภาพ/ข่าว
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง.:.
กิจกรรมโรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ.:.
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นจัดกิจกรรมวันแห่งชาติวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 โดยมี ดร.สังวาลย์ ประพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุุ่นเป็นประธานในพิธี
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข.:.
นายศรีมูล ช่วยสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 และจัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นของแม่ที่มีต่อลูก (รัฐประชา สาลี เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม
.:.โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข.:.
นายศรีมูล ช่วยสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยได้รับการตอบรับและร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายศรีมูล ช่วยสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันปล่อยปลาตะเพียน ลงในสระน้ำของโรงเรียน เพื่อเลี้ยงสำหรับเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (รัฐประชา สาลี เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
++ ชมภาพกิจกรรม