---- DMC ----- E-ME ---- EMIS ---- B-OBEC ----

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โครงการ/กิจกรรม ตาม 6 ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 icon_new
โครงการ/กิจกรรม ตาม 6 ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เอกสารชุดเต็ม icon_new
แผนยุทธศาสตร์ , สพฐ.
นโยบายสถานศึกษา 3D
มาตราฐาน สพป.
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ สพป.อบ.3 ปี 2554
การดำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
แผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ปี 2555
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 – 2558 4 ปี
นโยบาย สพฐ ปี 2557
แผนปฏิบัติการปี 2557 (ปรับไตรมาส 4)
นโยบาย สพฐ 58
แผนปฏิบัติการ สพฐ 58
แผนปฏิบัติการ  สพป.อบ.3 / 2558 Update icon_new
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2559_(ไตรมาสแรก)
แผนปฏิบัติการ_ปีงบประมาณ_2559_(ปรับไตรมาส_3-4) icon_new
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ARS 2559 icon_new
แผนขนาดเล็ก_2557-2559 icon_new
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืนสพป.อบ.3 icon_new

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

แบบฟอร์มประมาณราคา รร.ในฝัน
แนวทางการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
แบบฟอร์มขอสิ่งก่อสร้างทุกแบบ
นวทางการบริหารงบประมาณ 2557 (งบแปรญัตติ)
ราคากลางปี 2557
คุณลักษณะโต๊ะ-เก้าอีนักเรียนและชุดฝึกทักษะฯ
คู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มครุภัณฑ์
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง icon_new
คู่มือการวิเคราะห์และการจัดทำประมาณการ icon_new
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 icon_new

เพลงสร้างสรรค์สื่อสัมพันธ์อุบล 3

แนะนำศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week2
mod_vvisit_counterThis month694
mod_vvisit_counterAll192340
Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
เอกสารประกอบการประชุมการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง PDF Print E-mail
administrator | Monday, 31 October 2016 03:35
เอกสารประกอบการประชุมการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ารตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
1.การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง icon_new
Last Updated on Monday, 31 October 2016 03:40
 
โรงเรียนดีใกล้บ้านจังหวัดอุบลราชธานี PDF Print E-mail
administrator | Tuesday, 26 July 2016 04:40
Last Updated on Tuesday, 26 July 2016 04:46
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา PDF Print E-mail
administrator | Tuesday, 28 June 2016 03:11

academic

Last Updated on Tuesday, 28 June 2016 03:16
 
การสำรวจข้อมูลงบประมาณปี 2555 และ 2556 PDF Print E-mail
administrator | Friday, 24 June 2016 04:22
การสำรวจข้อมูลงบประมาณปี 2555 และ 2556
(งบแปรญัตติ) รายการค่าครุภัณฑ์
e-budget
Last Updated on Friday, 24 June 2016 04:29
 
โปรแกรมคำนวณ PDF Print E-mail
administrator | Wednesday, 28 October 2015 03:13
help
คำชี้แจง
การใช้แบบประมาณการนี้ประกอบไปด้วย แบบ ปร. ๔,ปร.๕ และ ปร.๖
๑.ให้โรงเรียนพิจารณาปริมาณความต้องการวัสดุที่ใช้ในการประมาณการราคาปรับปรุง ซ่อมแซม
๒.โรงเรียนต้องจัดทำแบบ ปร. ๔ เป็นลำดับแรกก่อน โดยโปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลไปใส่ใน ปร. ๕ และ ปร. ๖
๓.กรณีที่มีความจำเป็นในการใช้วัสดุซ่อมแซมที่จำนวนรายการน้อยให้ใช้ แบบ ปร.๔ หน้าเดียว
๔.กรณีที่มีความจำเป็นในการใช้วัสดุซ่อมแซมที่จำนวนรายการมากกว่าหนึ่งหน้าให้ใช้ แบบ ปร.๔ สองหน้าถึงสิบหน้าตามความจำเป็น
๕. ให้โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลบนพื้นที่สีฟ้า/สีขาวเท่านั้น(ห้ามพิมพ์ข้อความใดๆบนพื้นที่สีเหลือง)
๖. สำหรับ ปร. ๕ และ ปร.๖ โรงเรียนพิมพ์บนพื้นที่สีฟ้าเท่านั้น
๗. ดำเนินการพิมพ์ข้อมูลทั้งสามแบบแล้วเสร็จให้โรงเรียนปริ๊นท์เป็นเอกสารส่ง สพป./สพม.
๘. ให้โรงเรียนปริ๊นท์ส่งเป็นขาว/ดำ เท่านั้น
หมายเหตุ  
- ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น
- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง
Last Updated on Thursday, 20 October 2016 06:06
 
Page 1 of 2

รายการจัดสรรงบประมาณ

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

B-Plan
นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์
ประวัติและประสบการณ์

มาตราฐานครุภัณฑ์ พัฒนาวิชาการ / งานอาชีพ

รวมคู่มือต่าง ๆ

shopping-bag-green คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน
shopping-bag-green คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
shopping-bag-green คู่มือโปรแกรม EFA
shopping-bag-green การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554
shopping-bag-green MOU ระหว่าง สพฐ.กับมหาดไทย
shopping-bag-green ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
shopping-bag-green คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
shopping-bag-green แนวทางการดำเนินงาน / คู่มือ (การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
shopping-bag-green
แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
shopping-bag-green การวางแผนพัฒนาการศึกษาและการเขียนโครงการ
shopping-bag-green แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี  2555 – 2558
shopping-bag-green มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน มอก.1494-52541 และเก้าอี้เรียน มอก.1495-2541
shopping-bag-green เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 icon_new

Who's Online

We have 1 guest online
logo footer   Powered by GaMo - All Rights Reserved