Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday32
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week58
mod_vvisit_counterLast week334
mod_vvisit_counterThis month759
mod_vvisit_counterLast month1808
mod_vvisit_counterAll days351805

We have: 4 guests online
Your IP: 54.145.51.250
 , 
Today: ธ.ค. 18, 2017

Time

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ แจ้งขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) จากระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นระหว่างววันที่ ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำเนาการโอนเงินค่าละงทะเบียนคนละ ๔,๕๐๐ บาท เข้าบัญชี เงินลูกเสือ ธนาคารออมสิน สาขากาฬสินธุ์ ไปยังสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การฬสินธุ์ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๔๓๘๑ ๒๘๐๘ โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๒๙๖๕ 

 

ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ

ตามที่ สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสำนักงานลูกเสือขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ และโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ในระหว่างวันที่๒๑ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู นั้น

ในการนี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ออกไปเป็นวันที่ ๙-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อนึ่ง สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ขอขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติมออกไปเป็นวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยขอให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจสิบคุณสมบัติฯ ต่อไป

 

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด     เขต๒ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ในระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙  ณ ค่ายลูกเสือสระบุศย์ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยให้ส่งใบสมัครถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทาง website ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม นายพีรชัย จันทวารีย์ ๐๘๖-๐๑๕๙๙๕๑ หรือ นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์ ๐๘๑-๙๖๕๖๗๗๙ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะออกค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากต้นสังกัด

                                                                                                                   

 

 

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ และสอดคล้อง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ/เนตรนารี รวม ๓ ประเภท ได้แก่ สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จึงเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ที่มีความสนใจส่งกองลูกเสือ/เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย ในสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยส่งแบบรายงานแจ้งความจำนงเข้าร่วมประกวด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้) ณ ห้องสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ วันเวลาและสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

สโมสรลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการฝึกอรมโครงการผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ค่าสมัคร ๔๐๐๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางอาภรณ์ รัตนศิลป์ 0899447405 นายบุญ  ชมภู 081-1833511 นายถวัลย์  ประชาชัย 0862225533 และนายมดน  มาพะเนาว์ 0844289513