Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

Time

วัตถุประสงค์

          

           เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้

          (1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

          (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

          (3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

          (4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม

          (5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ