Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

Time

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และสมาคมสโมสรลูกเสือชัยภูมิ จะดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๑ รุ่น ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป จึงได้จัดทำโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๑ รุ่นแทน และกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๒๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ เลขที่บัญชี 981-1-10338-0 ชื่อบัญชี นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ ไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ (รับสมัครจำนวนจำกัด) ทั้งนี้ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.๐๘๑-๗๑๘๙๖๓๑, ๐๘๔-๘๓๔๙๖๖๒