Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

Time

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๒-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C.) จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C) จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี