Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

Time

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่กา่รฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่านภัยยาเสพติด จากเดิม ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นไร่หวานสนิทรีสอร์ท ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัวในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. รายละเอียดแผนที่การเดินทาง www.saburu2.org/education สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๓๖๓๕๘๖๑๒-๐๘๑๓๕๔๓๘๑๕ (รุจิกร)