Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

Time

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จะดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓