Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

Time

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร “วิชาแผนที่เข็มทิศ”

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (วิชาแผนที่เข็มทิศ)         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยใช้กระบวนการลูกเสือ แต่เนื่องจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ยังขาดความรู้และทักษะทางการลูกเสือ จึงได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร โดยมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาแผนที่เข็มทิศ ในระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

        สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จึงขอแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกเขต ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค  3 หลักสูตร วิชาแผนที่เข็มทิศ จำนวนเขตพื้นที่ละ 1 คนและตัวสำรอง ๑ คน โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ไปยังสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทาง

เว็บไซต์www.Ubn3.go.th ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการฝึกอบรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากต้นสังกัด