Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

Time

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

1. ข้อบังคับว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ.2545
2. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและกำหนดหน้าที่
3. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือพ.ศ.2553
4. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่2) พ.ศ.2553
5. ข้อบังคับว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.2554
6. ข้อบังคับว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ.2554
7. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภท 1
8. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภท 2
9. ข้อบังคับวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ พ.ศ.2529
10. ข้อบังคับวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ พ.ศ.2525
11. ข้อบังคับวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พ.ศ.2528
12. ข้อบังคับวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง พ.ศ.2522