Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

Time

ภาพกิจกรรมลูกเสือ

ชุมนุมลูกเสือ ๔ ภาค ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร จ.ขอนแก่นชุมนุมลูกเสือ ๔ ภาค ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร จ.ขอนแก่น (62)
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ 100 ปี ลูกเสือไทย (30 สิงหาคม 2555)การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ 100 ปี ลูกเสือไทย (30 สิงหาคม 2555) (14)
งานชุมนุมลูกเสือ โครงการ 100 ปี ลูกเสือไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 12 - 14 กันยายน 2555งานชุมนุมลูกเสือ โครงการ 100 ปี ลูกเสือไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 12 - 14 กันยายน 2555 (800)
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๑๙  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรีงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี (26)
การตรวจขั้นที่ ๕  ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  ณ  โรงเรียนหนองแสง - วังอ่างการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ณ โรงเรียนหนองแสง - วังอ่าง (57)
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ (B.T.C.) รุ่นที่ ๔/๒๕๕๖การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ (B.T.C.) รุ่นที่ ๔/๒๕๕๖ (209)
พิธีอัญเชิญและประดิษฐาน รัชกาลที่ ๖พิธีอัญเชิญและประดิษฐาน รัชกาลที่ ๖ (4)
ประชุมประชุม (3)
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือ ประจำปี 2559ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือ ประจำปี 2559 (12)
 
Powered by Phoca Gallery